Porównanie profili stalowych
Ceowniki zwykłe (UNP)Obróbka profili stalowych

   rys. 1.

Wybór najlepszego profilu dla danego obiektu determinowany jest wieloma czynnikami. Również sam obiekt powoduje nieraz pojawienie się konkretnych uwarunkować, jak np. dopuszczalna wysokość obiektu lub szczególne wymagania statyczne.

Zalety poszczególnych profili, determinujące ich swobodny wybór i zastosowanie, przedstawione są poniżej za pomocą ilustracji.

Porównanie wskaźnika wytrzymałości przy zginaniu w zależności od powierzchni profilu lub od jego ciężaru uwidacznia (rys.1), że w stosunku do osi Y dwuteowniki IPE są lepsze od dwuteowników INP. IPE stanowią w koćcu ulepszenie typoszeregu INP.

Dwuteowniki HEB są szczególnie przydatne dla obszarów o większych wskaźnikach wytrzymałości. Szereg HEM sięga aż do obszarów największych obciążeń, podczas gdy szereg HEA o takiej samej wysokości wykazuje najlepsze właściwe wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu w stosunku do ciężaru.

Jeszcze wyraźniejsze różnice między poszczególnymi profilami pojawiają się dla dwuteowników pracujących na zginanie wtedy, gdy bierze się pod uwagę właściwe wskaźniki wytrzymałości przy zginaniu odniesione do osi Y (rys.2). Przewaga profili IPE i HEA staje się wyraźna.

Jeśli natomiast zakłada się duże siły ścinające lub chce się zastosować profile jako elementy podpierające, to interesujące stają się zalety dwuteowników HEB z ich wysokimi właściwymi wskaźnikami wytrzymałości w stosunku do osi Z (rys.3). Dla tego przypadku zastosować nie należy brać pod uwagę dwuteowników IPE, a w szczególności jeszcze szeroko rozpowszechnionych dwuteowników INP.

Profile o półkach równoległych szeregu IPE lub HEB znajdują dla siebie coraz szersze obszary zastosowania.
 


    rys. 2

    rys. 3